Etický kodex Centra primární prevence Vrakbar

Závaznost dodržování:

• Pracovníci CPP, externí lektoři DPP

Kontrola dodržování:

• Ředitel OCHJ

• Vedoucí CPP

1. Etické zásady obecně

1.1. Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv,

které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte. Dále se

řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto

dokumentů odvíjejí.

1.2. Pracovník Centra primární prevence (dále jen CPP) respektuje jedinečnost každého člověka bez

ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav,

sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak

se podílí na životě celé společnosti.

1.3. Pracovník CPP respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně

nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.

1.4. Součástí etického přístupu je také praktické uplatňování zásad Charity, jako je důstojnost lidské

osoby, společné dobro, solidarita, subsidiarita, kvalita. Toto je pak předpokladem naplňování hodnot

Charity (pravda, svoboda, spravedlnost).

1.5. Pracovník CPP pomáhá svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi jednotlivcům, skupinám a

komunitám při jejich rozvoji.

1.6. Pracovník CPP dává přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.

1.7. Služby, které pracovník CPP poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni, v souladu se

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence rizikového chování a

odpovídají individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.

1.8. K dosažení maximální možné kvality charitní služby by měl pracovník CPP splňovat předpoklady

jako je profesní odbornost, lidskost, odpovědnost, poctivost, dobré vztahy na pracovišti, vlastní

aktivita a tvořivý přístup.

2. Etické zásady ve vztahu ke klientovi

2.1. Pracovník CPP vede své klienty k vědomí odpovědnosti sám za sebe.

2.2. Pracovník CPP chrání svým jednáním důstojnost a lidská práva svých klientů.

2.3. Pracovník CPP jedná s klienty bez jakékoliv formy diskriminace. Chrání klientovo právo na

soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění

služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Informace o

klientovi neposkytne bez jeho souhlasu.

2.4. Pracovník CPP je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl během

svého působení v CPP, a které se týkají cílové skupiny. Je-li to v zájmu klienta, může poskytnout

získané informace pouze na základě souhlasu dotyčné osoby či na základě písemného prohlášení

zákonného zástupce.

2.5. Pracovník CPP se snaží zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.

3. Etické zásady ve vztahu ke svému zaměstnavateli

3.1. Pracovník CPP odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke svému zaměstnavateli.

3.2. Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožní pracovníkům CPP přijmout a uplatňovat

závazky, vyplývající z tohoto kodexu.

3.3. Pracovník CPP se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na

co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb.

3.4. Pracovník CPP dbá na dobrou pověst a dobré jméno Charity. Jedná tak, aby neohrozil činnost

charitních služeb a zařízení. Dodržuje interní směrnice a pracovní postupy.

3.5. Pracovník CPP respektuje poslání Charity a usiluje o jeho naplňování.

4. Etické zásady ve vztahu ke svým kolegům

4.1. Pracovník CPP respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků.

Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby

4.2. Pracovník CPP respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných

pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

4.3. Pracovník CPP spolupracuje s kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými

klienty. Upřednostňuje týmovou spolupráci.

5. Etické zásady ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

5.1. Pracovník CPP dbá na udržení a zvyšování prestiže dané služby. Průběžně se snaží o udržení a

zvýšení odborné úrovně poskytované služby a uplatňování nových přístupů a metod.

5.2. Pracovník CPP brání tomu, aby odbornou sociální práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez

patřičného vzdělání.

5.3. Pracovník CPP je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení

stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.

5.4. Pracovník CPP má ohlašovací povinnost v případech určených zákonem ČR.

5.5. Pracovník CPP ctí kromě Etického kodexu pracovníků CPP také Etický kodex sociálních pracovníků

a Kodex Charity České republiky.

6. Postupy při řešení etických problémů

6.1. Každý pracovník má mít možnost diskutovat, analyzovat a řešit etické problémy s kolegy a

dalšími odborníky, kterých se problém týká.

6.2. Závažné i méně závažné etické problémy může řešit pracovník CPP v rámci supervize, nedaří-li se

je řešit v rámci vlastních lidských a odborných zdrojů.