Cíle programu

Cílem je, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravotní životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

• prostřednictvím interaktivních pedagogických postupů podávat komplexní a pravdivé informace o formách rizikového chování (užívání návykových látek, šikana, agresivita, netolerance, rasismus, xenofobie, rizikové sexuální chování, záškoláctví, apod.)

• umožnit žákům vytvářet si k informacím vlastní postoj

• učit účastníky sociálním dovednostem (asertivitě, umění říct NE, nemanipulativnímu přístupu, empatii, komunikaci, umění ocenit

• podporovat sebevědomí, kreativitu, sebepřijetí

• nabízet a učit pozitivní alternativy řešení problémů a konfliktů, trávení volného času

• podporovat a rozvíjet zdravý životní styl