Programy pro 1.st. ZŠ

DSC_0005Preventivní program je určený pro první stupeň základní školy, obsahuje 8 témat. Setkání probíhá u 1.-3.tříd 1 x ročně, u 4. a 5. tříd probíhá 2 x ročně. Program zahrnuje scénky, promítání výukového videa, diskuze s dětmi, výtvarné techniky, tématické hry, soutěže a reflexi poznatků.

Témata:

Kamarádství (Vztahy v kolektivu) –  1. třída ZŠ

Program se zaměřuje na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Zejména při přechodu dítěte z MŠ na ZŠ je potřeba upevňovat vztahy mezi dětmi, jedině tak může fungovat třídní kolektiv po celou dobu školní docházky. Cílem programu je učit děti být dobrým kamarádem, neponižovat ostatní, neubližovat a udržet tajemství a důvěru ostatních. Vést děti k pozitivním vztahům k druhým a dávat důraz na důležitost přátel a kamarádů, učení omluvit se a být zodpovědný vůči sobě i druhým. Smyslem programu je podpořit zdravé vytváření vztahů v novém kolektivu.

Zdravý životní styl – 2. třída ZŠ

Téma se zaměřuje na podporu zdraví dětí (prevence špatných stravovacích návyků, pasivního trávení volného času, úrazů ad.). S dětmi se vede diskuze o zdravé výživě, o pohybu i o tom, co nám dělá radost. Zaměřujeme se na celkové pochopení toho, jak můžeme naše zdraví aktivně ovlivňovat. Smyslem je podpořit uvědomění si vlastního zdraví jako důležité životní hodnoty.

Moje bezpečí – 3.třída ZŠ

Cílem tématu je uvědomění si nebezpečí, která mohou dětem hrozit. Zaměřuje se na kontakt  s cizími dospělými lidmi, uchovávání tajemství – kdy ano a kdy je to nebezpečné. Seznámení se s právy a povinnostmi každého z nás. Kam se obrátit o pomoc.

 

Prevence závislostí – Alkohol – 3. třída ZŠ

Cílem tohoto tématu je zjistit základní znalosti dětí o alkoholu, jejich představy, znalosti i zkušenosti zejména s ohledem na tolerantní přístup společnosti ke zneužívání alkoholu. Téma je zaměřeno na prohloubení znalostí o působení alkoholu, jak o aktuálním vlivu těsně po požití, tak i dlouhodobé následky, včetně závislosti jako nemoci. Smyslem programu je pracovat s mýty a s tradičním podceňováním alkoholu a jeho vlivu na člověka v naší společnosti.

Prevence závislosti – Kouření – 4. třída ZŠ

Obsahem tohoto tématu je seznámení se škodlivými důsledky kouření, s motivy, které vedou ke kouření, kdo nám může cigaretu nabídnout a co v takovém případě dělat. Mapují se znalosti dětí o cigaretách, jejich zkušenosti s kouřením u dospělých v jejich okolí. Program se formou aktivních her zaměřuje na předávání informací o negativních účincích pasivního i aktivního kouření, seznamuje žáky s vnitřními orgány lidského těla, které kouření poškozuje. Klade důraz na zdravý životní styl, posilování odpovědnosti za své zdraví. Probíhá informování a diskuze o tom jak a kde kouření vzniklo, o závislosti a možné způsoby její odstranění.

Prevence závislostí – Drogy -5. třída ZŠ

Téma se zaměřuje na  nahlédnutí do problematiky užívání drog, předání informací jak drogy škodí lidskému organismu a co způsobuje jejich časté užívání. Děti dostávají základní informace o rozdělení, účincích a rizicích užívání drog. Pracuje se s informacemi i s bouráním mýtů, které jsou s návykovými látkami spojovány. Smyslem je ovlivnit postoje dětí k drogám na základě objektivních informací se zdůrazněním rizik jejich užívání.

Prevence šikany – 3.-5. třída ZŠ

Program je zaměřen na posílení dobrých vztahů v třídním kolektivu, informovat o rozdílu mezi šikanou a hrou, oslovit zdravou většinu, aby se přidala k obraně oběti. Zaměřuje  se na prožívání oběti i agresora (Agresor – proč to dělá, jak se cítí, co si myslí, jak ubližuje, kdy a kde se to děje. Oběť – co se jí děje, proč jí to dělají, co prožívá, co bychom jí vzkázali, co můžeme udělat, jak jí můžeme bránit).  informuje žáky o možnostech řešení , kam se obrátit o pomoc (učitelé, rodiče, lektoři primární prevence, linka bezpečí atd.).

Ekologie – 4.-5. třída ZŠ

Obsahem tématu je seznámit děti s pojmem ekologie. Téma se zabývá otázkami: Jak může člověk chránit životní prostředí? Co a kdo životní prostředí ničí? Proč je důležité třídit odpad a jaké druhy kontejnerů jsou u nás dostupné? Co je to skleníkový efekt a jak je pro nás důležitý? Smyslem je hravou formou dětem přiblížit čím oni sami mohou přispět k ochraně životního prostředí (např. neplýtvat vodou, šetřit energií, zbytečně neplýtvat jídlem, třídit odpad, uvědomit si co do přírody nepatří apod.).

Mediální svět – 4.-5. třída ZŠ

Téma se zaměřuje na média a jejich vliv na život člověka. Informuje o tom jaké zisky a ztráty jsou spojené s médii. Hravou formou seznamuje žáky o nebezpečí internetu a počítače vůbec (nástrahy seznamování, dlouhé vysedávání u počítače, ztráta jiných zájmů a koníčků, kamarádů, kyberšikana, né všechny informace jsou pravdivé apod.).  Obsahem tématu je najít alternativy k trávení volného času, proč je dlouhé vysedávání u televize či počítače nezdravé a jak můžeme sami ovlivnit trávení volného času v rodině.

 Realizace programu

Programy se konají v prostorách Centra primární prevence Vrakbar, ve výjimečných případech je můžeme realizovat přímo v budově školy (podmínkou jsou vhodně přizpůsobené prostory). Potřebný materiál zajišťuje Centrum primární prevence.

• délka jednoho preventivního bloku pro 1. – 3. třídu: 1 – 2 vyuč. hodiny

• délka jednoho preventivního bloku pro 4. – 5. třídu: 3 vyučovací hodiny (135 min)

Mateřské školy

První stupeň základní školy

Druhý stupeň základní školy, víceletá gymnázia