Stížnostní postup

Připomínky a stížnosti ze strany klientů a objednavatelů programů primární prevence jsou považovány za přínos pro zvyšování kvality programu a jsou Centrem primární prevence Vrakbar a jeho zřizovatelem Oblastní charitou Jihlava vítány. Pro usnadnění vzájemné komunikace předkládáme všem partnerům stížnostní postup. Tento dokument se stává součástí Smlouvy o realizaci programu primární prevence. Centrum primární prevence Vrakbar se tím zavazuje dodržet stanovený postup vyřizování stížností a chce své partnery ujistit, že se jejich připomínkami bude zevrubně zabývat, což by se mělo odrazit v příslušných úpravách programu. Připojením postupu ke smlouvě zároveň žádáme své partnery o jeho dodržování  při uplatňování případných připomínek.

Stížnosti a připomínky účastníků primárně preventivního programu

Připomínky účastníků programu k jeho průběhu a obsahu jsou diskutovány ústní formou na konci každého preventivního bloku v takzvaném „závěrečném kolečku“ a dále písemnou formou v hodnotících dotaznících. Při zahájení spolupráce se třídou je každý žák zároveň informován o možnosti anonymního podání připomínky do schránky na vzkazy a stížnosti umístěné na chodbě Centra primární prevence Vrakbar, kde je zároveň vylepen postup jejich vyřizování.

Rozhovor zúčastněného třídního učitele na programu s lektorem

Základním článkem, u něhož je možné stížnosti, připomínky a návrhy na zlepšení uplatňovat jsou lektoři primárně preventivního programu. Po skončení každého bloku programu je vyhrazen čas pro rozhovor s třídním učitelem. Tento rozhovor slouží pro vzájemnou zpětnou vazbu k programu. Je zde prostor pro připomínky, které lektor buď dostačujícím způsobem vysvětlí, vezme na vědomí, dohodne se na korekci, nebo tuto připomínku vznese, jako téma při poradě týmu primární prevence, kde bude diskutováno a budou z něj vyvozeny důsledky.

Sepsání stížnosti a postoupení vedoucímu preventivního programu

Pokud třídní učitel (nebo jiný doprovod) chce uplatnit stížnost závažnějšího charakteru, zapíše pracovník Centra primární prevence obsah této stížnosti a oba souhlas s jejím zněním stvrdí podpisem. V nejbližším možném termínu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů se touto stížností, či připomínkou bude zabývat vedoucí preventivního programu a o jejím řešení bude písemně informovat školu.

Projednání  připomínky při společném čtyřstranném jednání

Vítána je možnost projednání připomínky při společném setkání třídního učitele, lektora prevence, vedoucího Centra primární prevence a ředitele školy. Takové setkání umožňuje lépe objasnit vzájemné postoje očekávání i důvody nespokojenosti a dohodnout se na uspokojivém řešení pro všechny zúčastněné strany.

Telefonické a písemné podávání stížností a připomínek

Písemné i telefonické podávání stížností týkajících se realizovaného programu primární prevence podléhá vnitřní směrnici o informačních tocích Diecézní charity Brno a v podstatě kopíruje strukturu organizace. Základním pravidlem zůstává, že se v podávání stížností postupuje od nejnižších článků struktury k nejvyšším. Při podávání stížností na práci lektora primárně preventivního programu uplatněte nejprve sdělení své připomínky přímo jemu. Pokud nedojde ke zlepšení, informujte vedoucího primárně preventivního programu a po té vedoucího zařízení Centra primární prevence Vrakbar. Pokud s řešením dané situace nebudete nadále spokojeni, nebo se vaše stížnost bude týkat přímo práce vedoucího zařízení, podejte své podněty řediteli Oblastní charity Jihlava. Pokud se budete cítit naší organizací poškozeni, a s vyřizováním vašich připomínek nebudete spokojeni, obraťte se, prosím, na zřizovatele, a to na Diecézní charitu Brno.

Pro úplnost jsou na tomto místě uvedena jména a kontakty zodpovědných osob:

  1. Lektoři primárně preventivního programu, Mgr. Romana Kubů, Bc. Ilona Musilová, adresa: Centrum primární prevence Vrakbar, Sídliště U Pivovaru, 28601 Jihlava, tel: 567 304 802, mobil: 736523656
  2. Vedoucí Centra primární prevence Vrakbar: Mgr. Romana Kubů, Centrum primární prevence  Vrakbar, Sídliště U Pivovaru, 586 01 Jihlava, tel: 567 304 802, mobil: 736523660, e-mail: romana.kubu@jihlava.charita.cz
  3. Ředitel oblastní charity Jihlava, Mgr. Michal Novotný, adresa: Oblastní charita Jihlava, Jakubské nám.2, 586 01 Jihlava, tel.567563671, mobil: 736523640, e-mail: michal.novotny@jihlava.charita.cz
  4. Ředitel Diecézní charity Brno, Mgr. Oldřich Haičman, adresa: Diecézní charita Brno, Kapitána Jaroše 9, tel.: 545 426 610,  e-mail: oldrich.haicman@charita.cz