Podmínky realizace programů

• uzavřená smlouva se školou

• spolupráce s metodikem prevence

• spolupráce s třídními učiteli

• možnost informovat rodiče o Programu PP na třídní schůzce

• možnost prezentace Programu PP ve škole

Smlouva se školou

Smlouva se školou se uzavírá na jeden školní rok. Vedoucí programu nebo vedoucí CPP ji projednává osobně s  ředitelem školy a školním metodikem prevence. Cílem osobního projednání smlouvy je upřesnění vzájemné spolupráce a vytvoření individuálního plánu školy. Individuální plán obsahuje:

• termíny realizace a témata

• stanovení míry zapojení třídních učitelů do programu PP

• způsob a forma zpětných vazeb z programu pro školu

• způsob zajištění provázanosti programu PP s výukou v dané škole (možnost zapracovat program PP do ŠVP školy a do MPP, definovat konkrétní zaměření jednotlivých bloků v rámci nasmlouvaných témat)

Škola je v rámci projednávání smlouvy seznámena s metodikou programu (brožura), BOZP a stížnostním postupem a je projednán způsob řešení krizových situací.

Jen ve výjimečných případech lze projednání smlouvy s ředitelem školy uskutečnit telefonicky. Smlouva včetně příloh je pak škole zaslána poštou. Podepsanou smlouvu je CPP nutné zaslat do vždy stanoveného data.

Spolupráce s metodikem prevence

Školní metodik prevence je zástupcem školy v komunikaci s lektory CPP. Metodik se společně s  lektory prevence domlouvá na případných změnách termínů. Seznamuje vedoucího CPP s MPP (ŠVP) školy a zodpovídá za koordinaci provázanosti programu s výukou ve škole.

Min. 2 x do roka probíhá setkání spolupracujících metodiků prevence s lektory prevence (koná se v CPP) – během setkání se probírají organizační záležitosti, nabídky vzdělávacích kurzů, nové informace v oblasti prevence, další návazná spolupráce,..

Na závěr každého školního roku vyplňují metodici prevence hodnotící dotazník o spolupráci s CPP. Dotazník je součástí každoroční evaluace programu, slouží jako zpětná vazba lektorům Programu PP.

Spolupráce s třídními učiteli

Při osobním setkání s ředitelem školy a školním metodikem prevence domlouváme způsob spolupráce s třídními učiteli. Realizaci bloku primární prevence musí předcházet vzájemná výměna informací. Tato výměna může proběhnout osobní, písemnou i telefonickou formou. Minimálně je nutné 1 týden před realizací zaslat do CPP vyplněný dotazník pro třídního učitele, ve kterém upřesňuje svoji zakázku na program a stručně informuje o aktuální situaci ve třídě.

V rámci spolupráce s třídními učiteli upozorňujeme na možnost změnit nebo přizpůsobit objednané téma tak, aby plně vyhovovalo aktuální situaci a potřebám dané třídy.

Třídní učitelé mají možnost obrátit se osobně nebo telefonicky na lektory Programu PP, pokud potřebují konzultovat jakoukoliv situaci ve třídě. Lektoři nabízejí třídním učitelům informační servis a poradenství, v jehož rámci mohou odkazovat na návaznou péči apod. Poradenství se poskytuje v jiném čase (mimo konání preventivního programu se třídou) a v předem dohodnutém termínu.

Třídní učitelé mají možnost aktivně se účastnit preventivních programů své třídy (ostatní učitelé tuto možnost nemají). Se způsobem práce s dětmi, rolí učitele v preventivním programu a s mírou jeho zapojení do programu, jsou učitelé předem seznámeni. Forma seznámení je buď osobním rozhovorem, nebo účastí učitele na prezentaci Programu PP. Účast třídního učitele na Programu PP je žádoucí zejména u témat zaměřených na třídu jako skupinu (komunikace, spolupráce a vztahy v třídním kolektivu). U vybraných témat (prevence závislostí, partnerské a sexuální vztahy) účast učitele předem konzultujeme.

Ideální forma spolupráce mezi CPP a TU:

• seznámení se s programem formou účasti na prezentaci nebo workshopu

• vyplnění dotazníku

• krátký rozhovor před a po programu

• aktivní účast na programu

• zajištění návaznosti programu ve výuce

Účast na třídní schůzce

Pokud o to škola projeví zájem, nabízíme možnost účasti lektorů Programu PP na jedné třídní schůzce spolupracujících školních tříd. Cílem takového setkání je informovat rodiče o poskytovaných službách CPP a prezentovat blíže Program PP, kterého se účastní jejich děti. Nezbytnou součástí je prostor pro zodpovězení případných dotazů.

Základní informace jsou rodičům na závěr předány i písemnou formou – informační leták CPP, př. jsou jim předány jiné potřebné písemné informace.

V případě, že se setkání CPP s rodiči nekoná, zodpovídá za jejich informování škola.

Prezentace Programu PP ve škole

Pokud škola projeví zájem, nabízí CPP informačně zážitkový workshop pro všechny učitele školy.

Cíl:

• Seznámit učitele s posláním a cílem Programu PP.

• Představit metodiku Programu PP, využívané prvky interaktivní výuky atd.

• Zajistit ve spolupráci se školou a jednotlivými učiteli návaznost programu na výuku a provázanost výuky s programem.

• Umožnit učitelům prožít si a vyzkoušet část preventivního programu („odtajnit naši práci“).

• Motivovat učitele ke spolupráci.

Prezentace programu je žádoucí a povinná ve školách, které začínají na realizaci programu primární prevence s CPP nově spolupracovat. Uskuteční se před zahájením spolupráce se třídami školy.

Výskyt, zjištění a projevy nebezpečných, negativních sociálních jevů a chování (šikana, násilné a agresivní chování, projevy rasismu a intolerance, týrání, zanedbávání, zneužívání, závislost na návykových látkách,..) 

V případě podezření na výskyt rizikových jevů jsou lektoři CPP povinni informovat ředitele příslušné školy.

Lektoři postupují následujícím způsobem:

 • po ukončení programu, kde k závažnému zjištění došlo, si domluví osobní setkání s ředitelem příslušné školy. Zde ho informují o vzniklé situaci a předají stručnou písemnou zprávu „Zápis z mimořádné události“ nebo „Informace z programu“.

•  Lektoři doporučují postup dalšího řešení, případně poskytují informace a kontakty na návazná odborná zařízení, která mají kompetenci s řešením situace pomoci.