Programy pro 2.st. ZŠ

wp-header-cpp.jpg

Program je založen na principu dlouhodobého preventivního působení, ideálně navazuje na programy realizované na 1. st. ZŠ. Je charakteristický různými formami komunikace a předávání informací. Využívá skupinovou dynamiku, vrstevnickou interakci a aktivní sociální učení. Je vždy konkrétně zaměřen na danou školní třídu a v průběhu školní docházky se dotýká většiny forem rizikového chování.

Jeden blok Programu PP trvá 135 min (3 vyučovací hodiny). S konkrétní třídou pracujeme po dobu 4 let, v každém ročníku jsou zařazena 2 témata. Na zaměření bloku spolupracujeme s třídním učitelem, vycházíme z formulované zakázky a z předchozí spolupráce se třídou. Následně třídnímu učiteli doporučujeme, jak na použité techniky navázat ve výuce. Cílem je zajistit kontinuální, intenzivní a efektivní preventivní působení ve spolupráci se školou.

Okruhy nabízených témat:

Seznámení

Vzájemné seznámení lektorů a žáků, první kontakt se způsobem práce v programu, vytváření pravidel pro vzájemnou komunikaci, učení se diskuzi, reflektování, respektování názoru druhého, prezentaci, spolupráci ve dvojici i ve skupině, zařazeny jsou techniky na sebepoznání.

 

Vztahy v kolektivu

Spolupráce ve dvojici, ve skupině, skupinové řešení úkolů, komunikace ve třídě, podpora zdravých vztahů v kolektivu, interakce mezi žáky, ocenění spolužáků.

Naše třída

Rozvoj a posílení spolupráce a komunikace ve třídě, jak se žije v naší třídě, co umíme a co si přejeme, závazek pro třídu.

Když se vztahům nedaří

Podpora zdravých vztahů v kolektivu, pojmy – šikana (rozpoznání forem šikany), agresor, oběť, účinná pomoc, řešení, posilování empatie jednotlivců i kolektivu, podpora vzájemného porozumění.

                  

Virtuální svět

Násilí v mediálním světě, kyberšikana, vztahy přes internet, chatování, „nebezpečné známosti“, hry a kyberzávislost.

              

Rodina a já

Rodina, různé formy rodinného soužití, osobní význam rodiny, porozumění radostem a starostem rodičů, jejich motivům a různým situacím, komunikace s dospělými, zdravé způsoby řešení konfliktů.

  

Výchova k toleranci

Stereotypy a  předsudky – jaké jsou a jak nás ovlivňují, bariéry ve společnosti, mezi lidmi, mezi skupinami, vyjádření vlastního názoru a konfrontace s názory jiných, respekt k názorům ostatních, pojmy stereotyp, předsudek, xenofobie, rasismus, genocida.

  

Prevence závislostí

Legální a nelegální návykové látky, užívání, závislost, vlastní postoj k návykovým látkám, práce s mýty o kouření, alkoholu a drogách, postoje společnosti, rizikové chování a jednání.

 

Sprejerství

Motivy sprejování a tagování, je graffiti móda, koníček, umění nebo vandalství, co se mnou dělá, když mi někdo zničí moje věci, sprejování a tagování ve světle §, právní postih.

 

Plány do budoucna

Hodnotový žebříček, optimismus, pesimismus a jeho vliv na naše rozhodování, práce s volným časem, modelace životní dráhy, plánování cílů a jejich dosahování, zvládání obtížných životních situací.

 

Partnerské a sexuální vztahy

Partnerský vztah, ideální partner, naše přání a očekávání ve vztahu, problematika sexu, představy, obavy, informace, uvědomování si hodnoty vlastního těla, vlastních hranic, rizikové chování, prevence sexuálně přenosných chorob.

  

Realizace programu

Programy se konají v prostorách Centra primární prevence Vrakbar, ve výjimečných případech je můžeme realizovat přímo v budově školy (podmínkou jsou vhodně přizpůsobené prostory). Potřebný materiál zajišťuje Centrum primární prevence.

• délka jednoho preventivního programu pro 6. – 9. třídu: 135 min (3 vyučovací hodiny)

Mateřské školy

První stupeň základní školy

Druhý stupeň základní školy, víceletá gymnázia