Pohádková školička

Program dlouhodobé primární prevence pro MŠ

skolickaPreventivní program Pohádková školička je dlouhodobý, komplexní a systematický program, který je určený pro předškolní věk 5-7 let, obsahuje 5 témat. S předškolními dětmi (MŠ) probíhá setkání 2-4 x ročně.

Program zahrnuje scénky, promítání výukového videa, diskuze s dětmi, výtvarné techniky, tématické hry, soutěže a reflexi poznatků.

Témata:

Kamarádství (Vztahy v kolektivu) – MŠ

Program se zaměřuje na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Zejména při přechodu dítěte z MŠ na ZŠ je potřeba upevňovat vztahy mezi dětmi, jedině tak může fungovat třídní kolektiv po celou dobu školní docházky. Cílem programu je učit děti být dobrým kamarádem, neponižovat ostatní, neubližovat a udržet tajemství a důvěru ostatních. Vést děti k pozitivním vztahům k druhým a dávat důraz na důležitost přátel a kamarádů, učení omluvit se a být zodpovědný vůči sobě i druhým. Smyslem programu je podpořit zdravé vytváření vztahů v novém kolektivu.

Zdravý životní styl – MŠ

Téma se zaměřuje na podporu zdraví dětí (prevence špatných stravovacích návyků, pasivního trávení volného času, úrazů ad.). S dětmi se vede diskuze o zdravé výživě, o pohybu i o tom, co nám dělá radost. Zaměřujeme se na celkové pochopení toho, jak můžeme naše zdraví aktivně ovlivňovat. Smyslem je podpořit uvědomění si vlastního zdraví jako důležité životní hodnoty.

 

Prevence závislostí – Alkohol – MŠ

Cílem tohoto tématu je zjistit základní znalosti dětí o alkoholu, jejich představy, znalosti i zkušenosti zejména s ohledem na tolerantní přístup společnosti ke zneužívání alkoholu. Téma je zaměřeno na prohloubení znalostí o působení alkoholu, jak o aktuálním vlivu těsně po požití, tak i dlouhodobé následky, včetně závislosti jako nemoci. Smyslem programu je pracovat s mýty a s tradičním podceňováním alkoholu a jeho vlivu na člověka v naší společnosti.

Prevence závislosti – Kouření – MŠ

Obsahem tohoto tématu je seznámení se škodlivými důsledky kouření, s motivy, které vedou ke kouření, kdo nám může cigaretu nabídnout a co v takovém případě dělat. Mapují se znalosti dětí o cigaretách, jejich zkušenosti s kouřením u dospělých v jejich okolí. Program se formou aktivních her zaměřuje na předávání informací o negativních účincích pasivního i aktivního kouření, seznamuje žáky s vnitřními orgány lidského těla, které kouření poškozuje. Klade důraz na zdravý životní styl, posilování odpovědnosti za své zdraví. Probíhá informování a diskuze o tom jak a kde kouření vzniklo, o závislosti a možné způsoby její odstranění.

Ekologie – MŠ

Obsahem tématu je seznámit děti s pojmem ekologie. Téma se zabývá otázkami: Jak může člověk chránit životní prostředí? Co a kdo životní prostředí ničí? Proč je důležité třídit odpad a jaké druhy kontejnerů jsou u nás dostupné? Co je to skleníkový efekt a jak je pro nás důležitý? Smyslem je hravou formou dětem přiblížit čím oni sami mohou přispět k ochraně životního prostředí (např. neplýtvat vodou, šetřit energií, zbytečně neplýtvat jídlem, třídit odpad, uvědomit si co do přírody nepatří apod.).

 Realizace programu

Programy se konají v prostorách Centra primární prevence Vrakbar, ve výjimečných případech je můžeme realizovat přímo v budově školy (podmínkou jsou vhodně přizpůsobené prostory). Potřebný materiál zajišťuje Centrum primární prevence.

  •  délka jednoho preventivního bloku je 60 minut.

Mateřské školy

První stupeň základní školy

Druhý stupeň základní školy, víceletá gymnázia